PW Sumatera Selatan

DEWAN KEHORMATAN

Ketua

 1. H. Halim Ali

Sekretaris

 1. H. KN. Syofian Hasan, SH.MH

Anggota

 1. KH. Nawawi Dencik Al-Hafidz
 2. Drs.Ramlan Holden
 3. Ir. H. Eddy Ganefo, MM
 4. Drs. H. Amirudin Nahrawi, M.Pd.I
 5. KH. Agus Muhaimin
 6. Hj.Ida Athung

DEWAN PEMBINA

Ketua

 1. Ahmad Afandi

Wakil Ketua

 1. H. Hamdi Darmawan, M.Sc

Sekretaris

 1. Kgs. Ali Imron

Anggota

 1. H. Nasrun Halim, SH
 2. Nanto, SE.Ak
 3. H. Karta
 4. Hj.Nilawati
 5. Irawan Abizar, S.Sos, MM

DEWAN PAKAR

Ketua

 1. DR.H. Aflatun Muchtar

Sekretaris

 1. Ir.H. Abu Umayyah

Anggota

 1. Prof.DR. Kgs.Sobri
 2. Prof.DR. Jhoni
 3. Prof.DR. Zulkifli Dahlan
 4. Prof.DR. Fachrurrozi Syarkowi
 5. Prof.DR. Paizal Daud
 6. Prof.DR. Ir. Taufik Thoha
 7. Prof.DR. H. Sulbahri Madjir, SE.MM
 8. Prof.DR. Syaim Marhadan
 9. Prof.dr. K. Yusuf Efendi, SPOg

DEWAN PENGURUS

Ketua

 1. Ir. Kms. A. Sobri Fadilah

Wakil Ketua

 1. H. Juarsyah, SH
 2. Paradis Tanaka
 3. Ali Hasmi Arsyad
 4. Robi Vetergo, ST
 5. Julian Ishak Mukhtar
 6. Dedi Mardiansyah, S.Pd.I
 7. H. Juhaini Ali, SH.MM

Sekretaris

 1. H. Hendri Zainuddin, S.Ag, SH

Wakil Sekretaris

 1. Ridwan, SPd.i
 2. Dr. Wahyudi Azwar. DIPL.ECARE
 3. Sastrawijaya, SE
 4. Supono , SE
 5. Hendri Kusnadi, STH.i MM
 6. Herly MHQ
 7. Hazairin Usman, SE
 8. Marwan, MA

Bendahara

 1. Erhansyah. SE

Wakil Bendahara

 1. Irwansyah Mulkan, SE.MM
 2. M. Yatim